Daňové priznania

Vypracujeme pre Vás všetky typy daňových priznaní :

  • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, vrátane spracovania účtovnej závierky a účtovných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A (zo závislej činnosti)
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb  typ B  (samostatne zárobkovo činné osoby, príjmy z prenájmu, iné príjmy, príjmy z kapitálového majetku, príjmy zo závislej činnosti)   : paušálne výdavky, daňová evidencia, jednoduché účtovníctvo – vrátane spracovania účtovnej závierky a účtovných výkazov (výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch)
  • daňové priznanie k dph, súhrnný výkaz k dph , vrátane evidencie daňových dokladov
  • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel