Sociálna poisťovňa pripravila pre samostatne zárobkovo činné osoby nasledujúci stručný súhrn ich povinností vo vzťahu k plateniu poistného na sociálne poistenie na rok 2014.

Január 2014

 • do 8. januára zaplatiť poistné za mesiac december 2013
 • pri platení poistného z minimálneho alebo maximálneho vymeriavacieho základu si vypočítať poistné a upraviť platby, ak sú zadávané trvalým príkazom, pretože za obdobie od 1.januára  2014 sa mení minimálny a maximálny vymeriavací základ, a teda aj poistné z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu
 • minimálny vymeriavací základ bude 402,50 eur, z toho minimálne mesačné poistné bude vo výške 133,42 eura
 • maximálny vymeriavací základ bude 4025,00 eura, z toho maximálne mesačné poistné  bude vo výške 1334,28 eur

Február 2014

 • do 10. februára zaplatiť poistné za mesiac január – v novej výške, v súvislosti s novým minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom

Marec 2014

 • do 10. marca zaplatiť poistné za mesiac február

Apríl 2014

 • do 8. apríla zaplatiť poistné za mesiac marec

Máj 2014

 • do 9. mája zaplatiť poistné za mesiac apríl

Jún 2014

 • do 9. júna zaplatiť poistné za mesiac máj

Júl 2014

 • do 8. júla zaplatiť poistné za mesiac jún
 • posúdiť vznik povinného poistenia k 1. júlu 2014, resp. trvanie povinného poistenia SZČO aj po 30. júni 2014 – povinné poistenie vznikne, resp. trvá, ak SZČO za rok 2013 prekročila celkový hrubý príjem (bez odpočítania výdavkov) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov 4830,00 eur
 • posúdiť zánik povinného poistenia SZČO k 30. júnu 2014, ak príjem za rok 2013 bol v sume 4830,00 eur a menej

Upozornenie:
S účinnosťou od 1.7.2014 sa už status samostatne zárobkovo činnej osoby na účely sociálneho poistenia nebude posudzovať v závislosti od registrácie u správcu dane, ale len od dosahovania príjmov z výkonu samostatnej zárobkovej činnosti v posudzovanom kalendárnom roku (2013). Podmienka dovŕšenia 18 rokov veku na účely statusu samostatne zárobkovo činnej osoby zostáva zachovaná. Z postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby zostávajú naďalej vyňaté fyzické osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzické osoby ktoré dosahujú príjmy z prenájmu nehnuteľností, resp. fyzické osoby, ktoré dosahujú pasívne príjmy autorov a umelcov.

 • prihlásiť sa do ôsmich dní (najneskôr do 9. júla)  prostredníctvom Registračného listu FO – SZČO – prihláška v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska – platí len pre tie SZČO, ktoré v uplynulom období povinne poistené neboli (resp. odhlásiť sa do 8. júla 2013, ak povinnosť platiť poistné zanikla)
 • vypočítať si poistné z vymeriavacieho základu určeného na základe čiastkového základu dane za rok 2013, upraviť si platby, ak sú zadávané trvalým príkazom

Upozornenie:
Od 1.júla 2014 platí nová úprava určenia vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.  Určí sa nasledovne:
Čiastkový základ dane, neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO  :  koeficient 1,6  :  12

August 2014

 • do 8. augusta zaplatiť poistné za mesiac júl

September 2014

 • do 8. septembra zaplatiť poistné za mesiac august

Október 2014

 • do 8. októbra zaplatiť poistné za mesiac september
 • posúdiť vznik povinného poistenia k 1. októbru 2014, resp. zánik povinného poistenia k 30. septembru 2014, ak SZČO mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, prihlásiť sa do 9. októbra, resp. odhlásiť sa do 8. októbra 2014

November 2014

 • do 10. novembra zaplatiť poistné za mesiac október

December 2014

 • do 8. decembra zaplatiť poistné za mesiac november
Posted in: Novinky.
Last Modified: december 30, 2013