Novinky

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2013

Aké podmienky sa musia splniť, aby si daňovník (zamestnanec) mohol uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela)?

Platilo aj minulé roky:

1. Muselo byť uzavreté manželstvo. Nezdaniteľnú časť nie je možné uplatniť, ak dvojica žije vo “voľnom” zväzku bez uzatvorenia sobáša (lesbické páry a gayovia majú smolu, na Slovensku neexistuje inštitút registrovaného partnerstva).

2. Manželka (manžel) má žiadny alebo nízky vlastný príjem, nižší ako 3735 eur.

K tomu pre rok 2013 musí byť splnená najmenej jedna z novozavedených štyroch podmienok:

a) Manželka sa starala o vyživované dieťa

– do troch rokov veku,

– do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (dieťa pri ktorom je nárok na rodičovský príspevok až do šiestich rokov veku) alebo

– do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 písm. b) zákona o rodičovskom príspevku, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe

b) manželka poberala peňažný príspevok na opatrovanie (starala sa o rodinného príslušníka s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázaného na opatrovanie)

c) manželka bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, soc. vecí a rodiny

d) manželka je občanom so zdravotným postihnutím (je invalidná podľa rozhodnutia Sociálnej poisťovne) alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (má preukaz ŤZP vydaný úradom práce, soc. vecí a rodiny).

K novým podmienkam na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku niekoľko poznámok.

Stačí splniť jednu z podmienok – napríklad starostlivosť o dieťa alebo invaliditu.

Pri podmienke starostlivosti o dieťa je dôležité, že:

– dieťa nemusí byť ich vlastné, môže ísť aj o náhradnú starostlivosť, pestúnov, adopcie a pod.

– nárok je vždy v prípade, ak manželka poberá rodičovský príspevok – môže to však aj byť prípad, kedy manželka po narodení dieťaťa ešte poberá materské – alebo ak namiesto rodičovského príspevku poberá tzv. “jasličkovné” – teda príspevok na starostlivosť o dieťa

– do vlastného príjmu manželky sa v týchto prípadoch započíta materské, nezapočíta sa rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa, dˇaňový bonus

Pri poberaní peňažného príspevku na opatrovanie sa samotný príspevok započítava do vlastného príjmu manželky. Pozor – nárok na nezdaniteľnú časť na manželku nie je v prípade, ak manželka poberá príspevok za osobnú asistenciu.

Pri invalidite nie je dôležité, či manželka poberá invalidný dôchodok – ale či je invalidná a má k tomu rozhodnutie Sociálnej poisťovne alebo preukaz ŤZP. Napríklad manželka je už v dôchodkovom veku a poberá starobný dôchodok – ale v minulosti Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o invalidite.

Čo ak boli podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku splnené len časť roka?

Ak boli podmienky (manželstvo a najmenej jedna z nových podmienok) platné len časť roka postupuje sa takto:

1. Spočíta sa vlastný príjem manželky vždy za celý rok.

2. Určí sa fiktívna suma nezdaniteľnej časti na manželku za celý rok ako: 3735,94 – vlastný príjem

3. Zo sumy určenej podľa bodu 2. sa určí alikvótna časť podľa počtu kalendárnych mesiacov, pre ktoré k 1. dňu mesiaca boli podmienky splnené.

 

Kalendár povinností SZČO voči Sociálnej poisťovni v roku 2014

Sociálna poisťovňa pripravila pre samostatne zárobkovo činné osoby nasledujúci stručný súhrn ich povinností vo vzťahu k plateniu poistného na sociálne poistenie na rok 2014.

Január 2014

 • do 8. januára zaplatiť poistné za mesiac december 2013
 • pri platení poistného z minimálneho alebo maximálneho vymeriavacieho základu si vypočítať poistné a upraviť platby, ak sú zadávané trvalým príkazom, pretože za obdobie od 1.januára  2014 sa mení minimálny a maximálny vymeriavací základ, a teda aj poistné z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu
 • minimálny vymeriavací základ bude 402,50 eur, z toho minimálne mesačné poistné bude vo výške 133,42 eura
 • maximálny vymeriavací základ bude 4025,00 eura, z toho maximálne mesačné poistné  bude vo výške 1334,28 eur

Február 2014

 • do 10. februára zaplatiť poistné za mesiac január – v novej výške, v súvislosti s novým minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom

Marec 2014

 • do 10. marca zaplatiť poistné za mesiac február

Apríl 2014

 • do 8. apríla zaplatiť poistné za mesiac marec

Máj 2014

 • do 9. mája zaplatiť poistné za mesiac apríl

Jún 2014

 • do 9. júna zaplatiť poistné za mesiac máj

Júl 2014

 • do 8. júla zaplatiť poistné za mesiac jún
 • posúdiť vznik povinného poistenia k 1. júlu 2014, resp. trvanie povinného poistenia SZČO aj po 30. júni 2014 – povinné poistenie vznikne, resp. trvá, ak SZČO za rok 2013 prekročila celkový hrubý príjem (bez odpočítania výdavkov) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov 4830,00 eur
 • posúdiť zánik povinného poistenia SZČO k 30. júnu 2014, ak príjem za rok 2013 bol v sume 4830,00 eur a menej

Upozornenie:
S účinnosťou od 1.7.2014 sa už status samostatne zárobkovo činnej osoby na účely sociálneho poistenia nebude posudzovať v závislosti od registrácie u správcu dane, ale len od dosahovania príjmov z výkonu samostatnej zárobkovej činnosti v posudzovanom kalendárnom roku (2013). Podmienka dovŕšenia 18 rokov veku na účely statusu samostatne zárobkovo činnej osoby zostáva zachovaná. Z postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby zostávajú naďalej vyňaté fyzické osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzické osoby ktoré dosahujú príjmy z prenájmu nehnuteľností, resp. fyzické osoby, ktoré dosahujú pasívne príjmy autorov a umelcov.

 • prihlásiť sa do ôsmich dní (najneskôr do 9. júla)  prostredníctvom Registračného listu FO – SZČO – prihláška v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska – platí len pre tie SZČO, ktoré v uplynulom období povinne poistené neboli (resp. odhlásiť sa do 8. júla 2013, ak povinnosť platiť poistné zanikla)
 • vypočítať si poistné z vymeriavacieho základu určeného na základe čiastkového základu dane za rok 2013, upraviť si platby, ak sú zadávané trvalým príkazom

Upozornenie:
Od 1.júla 2014 platí nová úprava určenia vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.  Určí sa nasledovne:
Čiastkový základ dane, neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO  :  koeficient 1,6  :  12

August 2014

 • do 8. augusta zaplatiť poistné za mesiac júl

September 2014

 • do 8. septembra zaplatiť poistné za mesiac august

Október 2014

 • do 8. októbra zaplatiť poistné za mesiac september
 • posúdiť vznik povinného poistenia k 1. októbru 2014, resp. zánik povinného poistenia k 30. septembru 2014, ak SZČO mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, prihlásiť sa do 9. októbra, resp. odhlásiť sa do 8. októbra 2014

November 2014

 • do 10. novembra zaplatiť poistné za mesiac október

December 2014

 • do 8. decembra zaplatiť poistné za mesiac november

Daň z motorových vozidiel za rok 2013

Daňové priznania na daň z motorových vozidiel za rok 2013 sú už k dispozícii v tlačenej podobe na každom daňovom úrade

Tlačivo pre daň z motorových vozidiel môžu využiť všetky subjekty, ktoré nie sú platcami DPH. Ak je podnikateľ platca DPH, priznanie už podáva elektronicky prostredníctvom nového portálu finančnej správy. Termín na podanie daňového priznania je do 31. januára 2014.

  Tlačivo pre daň z motorových vozidiel pre rok 2013

V tlačive pre “Daň z motorových vozidiel za rok 2013” je viacero noviniek oproti roku 2012.

Novinky v daňovom priznaní

Predmet dane

Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v SR a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých príjmy sú predmetom dane z príjmov.

V zdaňovacom období roku 2013 je predmetom dane len auto, ktoré je evidované v SR, bez ohľadu na jeho používanie na podnikanie v zahraničí alebo v SR.  Vozidlá, ktoré majú pridelené zahraničné evidenčné čísla v zdaňovacom období roku 2013, nepodliehajú dani z motorových vozidiel, a to i napriek tomu, že sa budú používať na podnikanie na území SR.

Daňovník

Daňovník pri vyplácaní cestovných náhrad zamestnancovi za používanie vozidla na pracovné cesty je daňovníkom zamestnávateľ bez ohľadu na to, či zamestnanec je držiteľom auta alebo nie je.

Oslobodenie a zníženie dane

Je rozšírené o vozidlá s limitom úrovne EEV a EURO 6.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Od 1. januára 2013 je pre vznik, ako aj pre zánik daňovej povinnosti rozhodujúci deň, ktorým sa vozidlo začalo alebo prestalo používať na podnikanie.

Výpočet pomernej časti dane

Súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej  tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Daňovník je povinný pomernú časť dane zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.

Oznamovacia povinnosť

Daňovník už nemá oznamovaciu povinnosť pri vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, ale iba pri jej zániku.

Osobitná úprava podania

Pre firmu, ktorá sa ruší bez likvidácie, likvidáciou, daňovníka na ktorého bol vyhlásený konkurz a pri úmrtí daňovníka.

Zdaňovacie obdobie pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie  sa začína  1. januára  a končí sa dňom, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie. Zdaňovacie obdobie pre likvidátora daňovníka, ktorý sa zrušuje likvidáciou  sa začína  1. januára  a končí sa dňom, ktorý predchádza dňu, kedy došlo k vstupu spoločnosti do likvidácie. Zdaňovacie obdobie pre správcu v konkurznom konaní daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz sa začína 1. januára a končí  sa dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.

Daňové priznanie je povinný podať právny nástupca, likvidátor, ako aj správca v konkurznom konaní  do  jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane. V prípade daňovníka, ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrie, daňové priznanie je povinný podať dedič alebo podľa dohody jeden z dedičov do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Posúdenie príjmov pre účely odvodovej úľavy

Príjmom, ktorý sa nezahŕňa do príjmu zamestnanca pre posúdenie presiahnutia hraničnej sumy, je príjem, ktorý nie je predmetom dane alebo je od dane oslobodený.

Do príjmov sa nezahŕňajú niektoré dávky a plnenia

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že odvodová úľava v prípade zamestnania dlhodobo nezamestnaného človeka sa môže uplatniť len v prípade, ak jeho príjem v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere so vznikom v roku 2013 nepresiahne 526,62 eur. Táto hraničná suma bude platiť počas 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného vzťahu, t. j. pri týchto pracovných vzťahoch aj v roku 2014.
Pre právne vzťahy, ktoré vzniknú v roku 2014, bude hraničná suma 539,35 eur. Taktiež bude táto suma platiť počas 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného vzťahu, t. j. pri týchto pracovných vzťahoch aj v roku 2015.
Príjmom, ktorý sa nezahŕňa do príjmu zamestnanca pre posúdenie presiahnutia hraničnej sumy, je príjem, ktorý nie je predmetom dane alebo je od dane oslobodený. Ide napríklad o tieto príjmy:
 • cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa osobitných predpisov, okrem vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste,
 • nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, osobných hygienických prostriedkov a pracovného oblečenia (napr. pracovné odevy, uniformy) vrátane ich udržiavania alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky vynaložené na tieto účely,
 • suma prijatá zamestnancom ako preddavok od zamestnávateľa, aby ju v jeho mene vynaložil,
 • hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti,
 • náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce,
 • suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca,
 • hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie,
 • hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku,
 • použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom,
 • náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovaná zamestnávateľom svojmu zamestnancovi,
 • dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia, dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu,
 • dávka a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, štátne dávky a štátne sociálne dávky a ďalšie sociálne dávky,
 • príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, príplatok k peňažnej pomoci v materstve,
 • plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce.
Do príjmu zamestnanca na účely posúdenia hraničnej sumy sa teda zahŕňajú rovnaké príjmy, aké sa zahŕňajú do vymeriavacieho základu povinne poisteného zamestnanca v pracovnom pomere. Ide o príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené, príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca.
Vymeriavací základ je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.

Novela Zákona o ERP – na čo je potrebné sa pripraviť?

Od 1. januára 2014 vstúpi do platnosti novela zákona o elektronických registračných pokladniciach (ďalej len „ERP“), ktorá prináša nové povinnosti pre predajcov ERP ako aj pre podnikateľov a servisné organizácie.

Viac povinných údajov v knihe ERP

Od 1. januára 2014 bude musieť kniha ERP obsahovať viac povinných údajov. V tejto súvislosti bolo vydané prechodné ustanovenie, ktoré upravuje, že ak podnikateľ používa knihu ERP aj pred 1.januárom 2014, môže ju používať aj naďalej s tým, že záznamy ustanovené resp. doplnené novelou Zákona o ERP účinnou k 1.1.2014 dopíše ručne.
Malo by sa jednať hlavne o nasledujúce záznamy:
 • V prípade, že predajné miesto, v ktorom sa prijíma tržba, nie je uvedené v knihe ERP, treba túto informáciu ručne doplniť.
 • Je potrebné, aby v knihe ERP bol uvedený typ, model, výrobné číslo, názov výrobcu, dovozcu alebo distribútora ERP, ktorému bol vydaný certifikát.
 • Je rovnako potrebné, aby v knihe ERP bolo uvedené obchodné meno, sídlo a DIČ servisnej organizácie, pričom po novom budú môcť byť v knihe ERP uvedené 2 servisné organizácie.
 • Servisná organizácia musí zaznamenať do knihy ERP číslo plomby, ktorou označila ERP.
» Z tohto dôvodu je nevyhnutné kontaktovať vašu servisnú organizáciu, aby vám danú skutočnosť zaznamenala do knihy ERP, pokiaľ už tento údaj nie je zaznamenaný.
 Fiškálna pamäť s jedinečným kódom
Od 1.júla 2014 musia byť ERP vybavené fiškálnou pamäťou, ktorá bude musieť byť označená jedinečným kódom, ktorý je vygenerovaný výrobcom ERP. Tento kód musí byť vytlačený na deštruktívnej samolepke, ktorá je v procese výroby nalepená na fiškálnu pamäť, pričom táto nálepka bude nalepená aj na vonkajšom kryte ERP spolu s výrobným štítkom ERP.
Pokiaľ bude podnikateľ pred 1. júlom 2014 používať ERP vybavenú fiškálnou pamäťou, ktorá nebude obsahovať hore uvedený údaj, môže ju používať aj naďalej až do momentu kedy nastane zákonný dôvod na jej výmenu (napríklad vyčerpaná kapacita, porucha, zmena údajov podnikateľa, zmena vlastníka ERP atď.)

Páska uchovávajúca údaje po dobu 5 rokov

Podnikateľ bude povinný na vytlačenie výstupov používať takú pásku, na ktorej sa údaje uchovajú po dobu 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Vystavenie vzoru pokladničného bloku

Od januára 2014 pribudne podnikateľom rovnako aj povinnosť vystaviť vzor pokladničného dokladu vytlačeného ich pokladnicou. Toto by malo umožniť  zákazníkom možnosť skontrolovania, či dostali správny doklad.
Na účely tzv. „bločkovej lotérie“ bude potrebné na tomto vzore zvýrazniť (napríklad podčiarknutím):
 • daňový kód elektronickej registračnej pokladnice
 • dátum a čas
 • celkovú sumu platenej ceny
 • ochranný znak
V prevádzke, kde sa nachádza viacero pokladníc toho istého druhu, bude postačovať jediný vzor umiestnený na vhodnom mieste.

Komunikačný kábel

Pre uľahčenie kontrol zavádza novela povinnosť mať na predajnom mieste komunikačný kábel na prepojenie počítača s ERP. Uvedená povinnosť sa nebude vzťahovať na ERP, ktoré sú k počítaču pripojené bezdrôtovou technológiou.

Zdravotné poistenie SZČO od 1.1.2014

Od začiatku budúceho roka si samostatne zárobkovo činné osoby musia nanovo vypočítať výšku preddavku na zdravotné poistenie na rok 2014. Vychádzajú pritom zo základu dane z príjmov z podnikania (riadok 43), ktorý si vypočítali v daňovom priznaní za rok 2012.

Na rok 2014 platia tieto pravidlá:

 1. pri stanovovaní vymeriavacieho základ slúžiaceho na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie sa základ dane neznižuje o nielen o odvody na zdravotné poistenie, ale ani o odvody na sociálne poistenie, ktoré SZČO zaplatila v roku 2012 (toto pravidlo sa prvýkrát uplatňovalo pri výpočte odvodov na rok 2013),
 2. pri výpočte vymeriavacieho základu sa základ dane už nedelí koeficientom 1,9 (koeficient platný len na rok 2013), na rok 2014 ho nahrádza koeficient 1,6 (od roku 2015 bude platiť koeficient 1,486).

Výšku preddavku na zdravotné poistenie na rok 2014 samostatne zárobkovo činná osoba zistí aj z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) za rok 2012, ktoré mu zaslala jeho zdravotná poisťovňa. Súčasťou RZZP je totiž aj stanovenie výšky preddavku na zdravotné poistenie na ďalší kalendárny rok.

Tie SZČO, ktoré začali podnikať v tomto roku a preto si nemajú z čoho vypočítať preddavky na zdravotné poistenie na rok 2014, si vzhľadom na nárast minimálneho vymeriavacieho základu musia od januára budúceho roka zvýšiť minimálne odvody na zdravotné poistenie.

Minimálny vymeriavací základ

Od začiatku roka 2014 sa zvyšuje minimálny vymeriavací základ, z ktorého sú SZČO povinné platiť poistné na zdravotné poistenie. Minimálny základ sa totiž podľa pravidiel, ktoré zaviedla vláda Roberta Fica od 1. januára 2013, stanovuje ako 50 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Priemerná mzda na Slovensku vlani dosiahla 805 eur a preto minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na rok 2014 stúpne na 402,5 eura. Na rok 2013 je minimálny vymeriavací základ 393 eur.

Minimálny preddavok poistného

Nárast minimálneho vymeriavacieho základu na 402,5 eura znamená zvýšenie minimálneho preddavku poistného na zdravotné poistenie zo súčasných 55,02 eura na 56,35 eura. Takúto minimálnu sumu preddavku musia SZČO zaplatiť prvýkrát za január 2014, najneskôr do 8. februára 2014. Poslednýkrát budú SZČO minimálny preddavok v tejto výške platiť za december 2014 so splatnosťou do 8. januára 2015.

Maximálny vymeriavací základ

Spolu s najnižším možným vymeriavacím základom sa od začiatku roka 2014 zvyšuje aj maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na zdravotné poistenie. Ten sa od 1. januára 2013 zvýšil z trojnásobku na päťnásobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Najvyšší možný mesačný vymeriavací základ od začiatku budúceho roka vzrastie zo súčasných 3 930 eur na 4 025 eur.

Maximálny preddavok poistného

Zvýšením maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na 4 025 eur sa smerom nahor upraví aj maximálna suma preddavku na zdravotné poistenie. Tohtoročná maximálna suma preddavku 550,2 eura mesačne sa tak od januára zvýši na 563,5 eura.

Finančná správa informuje – správne poplatky

Dobrá správa! Správne poplatky budú môcť občania od decembra platiť po novom a môžu aj ušetriť. Platiť na úradoch bude možné v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v pobočke zahraničnej banky. Správne poplatky, ktoré bude občan platiť na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami budú o polovicu lacnejšie oproti sadzbám určeným v sadzobníku.

Týždeň elektronickej komunikácie !

V pondelok 25. novembra sa na daňových úradoch po celom Slovensku začne „Týždeň elektronickej komunikácie“. Počas piatich dní bude špeciálna pozornosť venovaná každému, kto si príde popísať alebo obnoviť dohodu o elektronickej komunikácii.

Od nového roka by mal mať každý platca DPH dohodu o elektronickej komunikácii podľa zákona č. 563/2009 alebo zaručený elektronický podpis. S daňovým či colným úradom bude totiž možné komunikovať už len elektronicky. Finančná správa preto vyzýva podnikateľov, aby si prišli podpísať dohody o elektronickej komunikácii alebo si zriadili zaručený elektronický podpis.

Podpis dohody je bezplatný. Počas „Týždňov elektronickej komunikácie“ sú na úradoch zriadené špecializované pracoviská, kde túto agendu vybavia podnikatelia bez čakania. Dohoda je zverejnená na  www.drsr.sk v časti elektronická komunikácia – podmienky využívania AES v bode A) b. Vyplnenú dohodu (v dvoch exemplárov) spolu s pôvodným registračným formulárom je potrebné predložiť na miestne príslušný daňový úrad.

Podnikateľom, ktorí majú uzatvorenú len dohodu o elektronickej komunikácii podľa zákona č. 511/1992, odporúčame prísť si čo najskôr uzatvoriť dohodu podľa novšieho zákona. Dohody podľa zákona z roku 1992 totiž koncom roka 2013 prestanú platiť. Finančná správa im oznámenie o vypovedaní zmluvy pošle v nasledujúcich dňoch a to mailom aj písomne. Odporúčame daňovým subjektom, aby si vykonanie uvedenej zmeny nenechávali na poslednú chvíľu. Od januára 2014 totiž už platcovia DPH nebudú môcť posielať dokumenty inak ako elektronicky.

Informácie aj tu: http://www.financnasprava.sk/news/286/15/Zacali-sa-Tyzdne-elektronickej-komunikacie.html

Pre ďalšie informácie kontaktujte priamo miestne príslušný DÚ.

 

Ochrana osobných údajov v otázkach a odpovediach

 

citujeme publikovaný článok na www.mzdovecentrum.sk,  článok vyšiel v mesačníku Zisk manažment.

Ochrana osobných údajov sa dotýka širokého spektra nielen firemných aktivít a vzhľadom na jej citlivú podstatu je potrebné venovať jej náležitú pozornosť. V súvislosti so zmenami v legislatíve vyvstávajú mnohé otázky, ktoré nám naši čitatelia kladú. Požiadali sme preto o vyjadrenie priamo Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a v tomto článku vám prinášame odpovede.

FOTOGRAFIE

■ Môžeme na našich firemných webových stránkach uverejňovať fotografie z našej predajne, na ktorých sú odfotení zákazníci, bez toho, aby dali na uverejnenie písomný súhlas? Potrebujeme písomný súhlas aj od našich zamestnancov, ak sa na týchto fotografiách budú vyskytovať? Ak takto učiniť nemôžeme, aké sankcie by nás mohli postihnúť v prípade, že by sme fotografie uverejnili?

Podľa zákona o ochrane osobných údajov je zverejňovanie osobných údajov možné bez súhlasu osoby, ak to vyplýva zo zákona. Inak je potrebné, aby sa fotografovanie a zverejňovanie dialo na základe súhlasu, ako zákazníkov, tak aj zamestnancov. Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje za porušenie tohto ustanovenia pokutu v rozmedzí od 1 000 do 80 000 eur.

ŽIVNOSTNÍK

■ Som živnostník, vo svojom počítači pripojenom na internet si vediem evidenciu klientov s údajmi: meno a priezvisko, názov firmy, IČO, DIČ, číslo bankového účtu, adresa firmy, prípadne adresa osoby, ktorá je mojím klientom, telefónny a e-mailový kontakt a kópiu zmluvy. Som povinný vypracovať bezpečnostný projekt alebo bezpečnostnú smernicu?

Povinnosť prijať bezpečnostné opatrenia vo forme bezpečnostnej smernice alebo projektu závisí na tom, či počítač, na ktorom spracúvate osobné údaje, je pripojený na internet a či spracúvate aj citlivé osobné údaje. Na základe poskytnutých faktov je možné predbežne konštatovať, že by mala byť postačujúca bezpečnostná smernica, avšak konkrétne posúdenie je možné iba na základe detailného oboznámenia sa s informačným systémom. Je tiež potrebné zohľadniť aj osobné údaje nachádzajúce sa priamo v texte zmlúv. V prípade, že by v nich boli uvedené aj citlivé osobné údaje, bolo by potrebné vypracovanie bezpečnostného projektu. V prípade, ak by išlo o databázu zmlúv právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, tak sa zákon o ochrane osobných údajov na ňu nevzťahuje.

E-MAIL

■ Som zamestnanec vo firme a pre uľahčenie práce mi kolegovia posielajú e-mailom naskenované obchodné zmluvy s klientmi. Môžem ja ako osoba dostať pokutu za to, že na firemnom e-mailovom účte mám archivované tieto zmluvy? Môže dostať pokutu zamestnávateľ?

Zodpovednosť za bezpečnosť spracúvaných osobných údajov nesie prevádzkovateľ; je povinný zabezpečiť a chrániť spracúvané osobné údaje pred akýmikoľvek neprípustnými spôsobmi spracúvania. V prípade zistenia opodstatnených nedostatkov na úseku bezpečnosti a porušenia týchto povinností úrad uloží prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 do 80 000 eur. Prevádzkovateľ je tiež povinný poučiť oprávnené osoby, ako nakladať s osobnými údajmi; oprávnená osoba je povinná dodržiavať zásady stanovené v poučení a spracúvať osobné údaje iba vymedzeným spôsobom (oprávnená osoba – zamestnanec prichádzajúci do styku a spracúvajúci osobné údaje).

BIOMETRICKÉ ÚDAJE

■ Umožňuje nový zákon č. 122/2013 Z. z. legalizovať použitie biometrie na dochádzkové systémy so súhlasom dotknutej osoby v bežných firemných priestoroch (evidenčný systém na báze odtlačkov prstov, ktorý je určený pre podniky kancelárskeho typu)?

Biometrické údaje sú osobnými údajmi citlivého charakteru požívajúce vyššiu právnu ochranu a zákon o ochrane osobných údajov umožňuje prevádzkovateľom ich spracúvanie na účely evidencie alebo identifikácie vstupu do objektu, ak je to primerané a nevyhnutné na dosiahnutie účelu. Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný požiadať úrad o povolenie spracúvania biometrických údajov a až po schválení osobitnej registrácie úradom je oprávnený ich spracúvať na daný účel.

KAMERY VO FIRME

■ Môžeme mať v budove našej firmy a na parkovisku monitorovací kamerový systém so záznamom, ktorý archivujeme na počítači pripojenom na internet? Potrebujeme na to nejaké špeciálne povolenie alebo stačí označiť objekt nápisom „Objekt je monitorovaný kamerovým systémom“?

Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti upravuje zákon o ochrane osobných údajov. Priestor musí byť zreteľne ako monitorovaný označený, vyhotovený záznam môže byť použitý len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak záznam nebol použitý vyššie uvedeným spôsobom je potrebné, aby bol v lehote 15 dní od jeho vyhotovenia zlikvidovaný. Keďže prostredníctvom kamerového systému dochádza k snímaniu a spracúvaniu citlivých osobných údajov osôb (osobitnej kategórie osobných údajov) a tento systém máte prepojený s internetom je potrebné, aby ste vypracovali bezpečnostný projekt. Zamestnávateľ má právo monitorovať svojich zamestnancov iba z vážnych dôvodov v zmysle Zákonníka práce, a to aj bez ich súhlasu, no len po splnení podmienky, ktorou je prerokovanie zavedenia tohto opatrenia s odbormi alebo so zástupcami zamestnancov a následne informovať zamestnancov o zavedení monitorovacieho systému.

KAMERY VO VCHODE

■ V našom domovom vchode v paneláku namontoval domovník bezpečnostnú kameru so záznamom. Nezískal ale súhlas a podpisy od všetkých nájomníkov vchodu. Porušuje týmto zákon o ochrane osobných údajov?

V prípade, že ide o priestor prístupný verejnosti, tak prevádzkovateľ má povinnosť splniť si všetky povinnosti mu ustanovené zákonom o ochrane osobných údajov. Taktiež je potrebné, aby postupoval v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a získal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov. Posúdenie dodržania tejto podmienky v prípade nezhody vlastníkov prináleží súdu. Ak o priestor prístupný verejnosti nejde, je tu možnosť, aby sa nespokojní vlastníci bytov obrátili na súd so žalobou o ochranu osobnosti, keďže na monitorovanie priestorov verejnosti neprístupných sa zákon o ochrane osobných údajov nevzťahuje.

EXTERNÝ ÚČTOVNÍK

■ Sme spoločnosť s ručením obmedzeným, máme 10 zamestnancov a mzdy nám spracúva externe mzdová účtovníčka. Máme nejaké povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, keďže jej poskytujeme osobné údaje našich zamestnancov?

Vaša firma je v postavení prevádzkovateľa a firma spracúvajúca mzdy je v postavení sprostredkovateľa. Je potrebné, aby ste mali medzi sebou uzavretú zmluvu v písomnej forme, ktorej podrobnosti stanovuje § 8 zákona o ochrane osobných údajov.

STARÉ SMERNICE

■ Smernice a bezpečnostné projekty vypracované podľa starého zákona o ochrane osobných údajov sú úplne neplatné, je potrebné vypracovať nové, alebo postačí aktualizácia?

Bezpečnostné opatrenia, bezpečnostná smernica a bezpečnostný projekt vypracované podľa starého zákona sa považujú za bezpečnostné opatrenia vypracované podľa zákona nového; sú teda aj naďalej platné. Je však potrebné, aby boli zosúladené s novým zákonom do 9 mesiacov odo dňa jeho účinnosti.

INFORMAČNÝ SYSTÉM

■ Komu vzniká povinnosť registrovať informačný systém?

Povinnosť registrácie sa vzťahuje vždy len na prevádzkovateľa a na všetky jeho informačné systémy osobných údajov v ktorých spracúva osobné údaje úplne alebo čiastočne aizovanými prostriedkami spracúvania, ak sa neuplatní výnimka z registračnej povinnosti podľa zákona.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

■ Aké povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov má základná škola?

Základná škola ako prevádzkovateľ z pohľadu ochrany osobných údajov je povinná si plniť povinnosti vyplývajúce jej zo zákona o ochrane osobných údajov (napríklad mať zodpovednú osobu, ak spracúva osobné údaje prostredníctvom viac ako 20 oprávnených osôb, evidenčný list, poučenie, mlčanlivosť a pod.), pričom je potrebné zohľadniť špecifiká, ktoré jej pri spracúvaní osobných údajov vyplývajú aj z iných zákonov upravujúcich problematiku školstva.

Na otázky odpovedala: JUDr. Lucia Kopná, odbor právnych služieb a medzinárodných vzťahov, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

 

Prídavok na dieťa sa má od januára zvýšiť o 42 centov

Výška prídavku na dieťa má vzrásť na 23,52 eura.

Príplatok k prídavku na dieťa vzrastie o 19 centov

Súčasne s prídavkom na dieťa sa má smerom nahor upraviť aj príplatok k prídavku na dieťa, a to z 10,83 eura na 11,02 eura. Ten dostávajú nepracujúci dôchodcovia ako rodičia nezaopatrených detí. Vyplýva to z návrhu opatrenia o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa, ktorý predložil rezort práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.
Zvýšenie prídavku na dieťa, ako aj príplatku k prídavku na dieťa vyplýva z príslušného zákona. Podľa zákona o prídavku na dieťa sa tieto dávky povinne zvyšujú vždy k 1. januáru kalendárneho roka, a to o rovnaké percento, o aké sa smerom nahor k 1. júlu predchádzajúceho roka zvýšilo životné minimum. Sumy životného minima sa od 1. júla tohto roka zvýšili o 1,8 % a o toto percento vzrastú aj spomínané rodinné dávky.