Podvojné účtovníctvo

V rámci vedenia podvojného účtovníctva klientovi vypracujeme :

pri neplatcovi dph :

 1. vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie
 2. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 3. vedenie pokladničnej knihy a evidencie bankových výpisov
 4. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 5. vypracovanie interných účtovných dokladov
 6. evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 7. vedenie pomocných evidencií (evidencia krátkodobého majetku, evidencia cenín… )

pri platcovi dph :

 1. vypracovanie evidencie dph a priznania k dani z pridanej hodnoty (mesačné alebo kvartálne)
 2. vypracovanie súhrnného výkazu k dph (mesačné alebo kvartálne)
 3. vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie
 4. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 5. vedenie pokladničnej knihy a evidencie bankových výpisov
 6. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 7. vypracovanie interných účtovných dokladov
 8. evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 9. vedenie pomocných evidencií (evidencia krátkodobého majetku, evidencia cenín… )

Ďalej poskytujeme našim klientom :

 1. daňové priznanie právnických osôb
 2. vypracovanie ročných účtovných výkazov – súvahy, výkazu ziskov a strát,  poznámok k účtovnej závierke
 3. inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku , jeho evidenciu a odpisovanie, ako aj dokladovú inventarizáciu záväzkov.

Ako jednu z doplnkových služieb ponúkame vypracovanie podkladov k schváleniu účtovnej závierky a k rozhodnutiu o rozdelení výsledku hospodárenia za predchádzajúci účtovný rok ako aj odovzdanie predmetných dokumentov na zavkladovanie do Zbierky listín ORSR.

Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva ponúkame už  od 50 € mesačne. 
Pre stanovenie presnej ceny v individuálnych prípadoch nás prosím kontaktujte buď telefonicky alebo emailom.