Aké podmienky sa musia splniť, aby si daňovník (zamestnanec) mohol uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela)?

Platilo aj minulé roky:

1. Muselo byť uzavreté manželstvo. Nezdaniteľnú časť nie je možné uplatniť, ak dvojica žije vo “voľnom” zväzku bez uzatvorenia sobáša (lesbické páry a gayovia majú smolu, na Slovensku neexistuje inštitút registrovaného partnerstva).

2. Manželka (manžel) má žiadny alebo nízky vlastný príjem, nižší ako 3735 eur.

K tomu pre rok 2013 musí byť splnená najmenej jedna z novozavedených štyroch podmienok:

a) Manželka sa starala o vyživované dieťa

– do troch rokov veku,

– do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (dieťa pri ktorom je nárok na rodičovský príspevok až do šiestich rokov veku) alebo

– do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 písm. b) zákona o rodičovskom príspevku, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe

b) manželka poberala peňažný príspevok na opatrovanie (starala sa o rodinného príslušníka s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázaného na opatrovanie)

c) manželka bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, soc. vecí a rodiny

d) manželka je občanom so zdravotným postihnutím (je invalidná podľa rozhodnutia Sociálnej poisťovne) alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (má preukaz ŤZP vydaný úradom práce, soc. vecí a rodiny).

K novým podmienkam na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku niekoľko poznámok.

Stačí splniť jednu z podmienok – napríklad starostlivosť o dieťa alebo invaliditu.

Pri podmienke starostlivosti o dieťa je dôležité, že:

– dieťa nemusí byť ich vlastné, môže ísť aj o náhradnú starostlivosť, pestúnov, adopcie a pod.

– nárok je vždy v prípade, ak manželka poberá rodičovský príspevok – môže to však aj byť prípad, kedy manželka po narodení dieťaťa ešte poberá materské – alebo ak namiesto rodičovského príspevku poberá tzv. “jasličkovné” – teda príspevok na starostlivosť o dieťa

– do vlastného príjmu manželky sa v týchto prípadoch započíta materské, nezapočíta sa rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa, dˇaňový bonus

Pri poberaní peňažného príspevku na opatrovanie sa samotný príspevok započítava do vlastného príjmu manželky. Pozor – nárok na nezdaniteľnú časť na manželku nie je v prípade, ak manželka poberá príspevok za osobnú asistenciu.

Pri invalidite nie je dôležité, či manželka poberá invalidný dôchodok – ale či je invalidná a má k tomu rozhodnutie Sociálnej poisťovne alebo preukaz ŤZP. Napríklad manželka je už v dôchodkovom veku a poberá starobný dôchodok – ale v minulosti Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o invalidite.

Čo ak boli podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku splnené len časť roka?

Ak boli podmienky (manželstvo a najmenej jedna z nových podmienok) platné len časť roka postupuje sa takto:

1. Spočíta sa vlastný príjem manželky vždy za celý rok.

2. Určí sa fiktívna suma nezdaniteľnej časti na manželku za celý rok ako: 3735,94 – vlastný príjem

3. Zo sumy určenej podľa bodu 2. sa určí alikvótna časť podľa počtu kalendárnych mesiacov, pre ktoré k 1. dňu mesiaca boli podmienky splnené.

 

Posted in: Novinky.
Last Modified: január 26, 2014