Príjmom, ktorý sa nezahŕňa do príjmu zamestnanca pre posúdenie presiahnutia hraničnej sumy, je príjem, ktorý nie je predmetom dane alebo je od dane oslobodený.

Do príjmov sa nezahŕňajú niektoré dávky a plnenia

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že odvodová úľava v prípade zamestnania dlhodobo nezamestnaného človeka sa môže uplatniť len v prípade, ak jeho príjem v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere so vznikom v roku 2013 nepresiahne 526,62 eur. Táto hraničná suma bude platiť počas 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného vzťahu, t. j. pri týchto pracovných vzťahoch aj v roku 2014.
Pre právne vzťahy, ktoré vzniknú v roku 2014, bude hraničná suma 539,35 eur. Taktiež bude táto suma platiť počas 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného vzťahu, t. j. pri týchto pracovných vzťahoch aj v roku 2015.
Príjmom, ktorý sa nezahŕňa do príjmu zamestnanca pre posúdenie presiahnutia hraničnej sumy, je príjem, ktorý nie je predmetom dane alebo je od dane oslobodený. Ide napríklad o tieto príjmy:
 • cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa osobitných predpisov, okrem vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste,
 • nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, osobných hygienických prostriedkov a pracovného oblečenia (napr. pracovné odevy, uniformy) vrátane ich udržiavania alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky vynaložené na tieto účely,
 • suma prijatá zamestnancom ako preddavok od zamestnávateľa, aby ju v jeho mene vynaložil,
 • hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti,
 • náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce,
 • suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca,
 • hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie,
 • hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku,
 • použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom,
 • náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovaná zamestnávateľom svojmu zamestnancovi,
 • dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia, dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu,
 • dávka a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, štátne dávky a štátne sociálne dávky a ďalšie sociálne dávky,
 • príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, príplatok k peňažnej pomoci v materstve,
 • plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce.
Do príjmu zamestnanca na účely posúdenia hraničnej sumy sa teda zahŕňajú rovnaké príjmy, aké sa zahŕňajú do vymeriavacieho základu povinne poisteného zamestnanca v pracovnom pomere. Ide o príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené, príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca.
Vymeriavací základ je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.
Posted in: Novinky.
Last Modified: december 3, 2013