Od 1. januára 2014 vstúpi do platnosti novela zákona o elektronických registračných pokladniciach (ďalej len „ERP“), ktorá prináša nové povinnosti pre predajcov ERP ako aj pre podnikateľov a servisné organizácie.

Viac povinných údajov v knihe ERP

Od 1. januára 2014 bude musieť kniha ERP obsahovať viac povinných údajov. V tejto súvislosti bolo vydané prechodné ustanovenie, ktoré upravuje, že ak podnikateľ používa knihu ERP aj pred 1.januárom 2014, môže ju používať aj naďalej s tým, že záznamy ustanovené resp. doplnené novelou Zákona o ERP účinnou k 1.1.2014 dopíše ručne.
Malo by sa jednať hlavne o nasledujúce záznamy:
  • V prípade, že predajné miesto, v ktorom sa prijíma tržba, nie je uvedené v knihe ERP, treba túto informáciu ručne doplniť.
  • Je potrebné, aby v knihe ERP bol uvedený typ, model, výrobné číslo, názov výrobcu, dovozcu alebo distribútora ERP, ktorému bol vydaný certifikát.
  • Je rovnako potrebné, aby v knihe ERP bolo uvedené obchodné meno, sídlo a DIČ servisnej organizácie, pričom po novom budú môcť byť v knihe ERP uvedené 2 servisné organizácie.
  • Servisná organizácia musí zaznamenať do knihy ERP číslo plomby, ktorou označila ERP.
» Z tohto dôvodu je nevyhnutné kontaktovať vašu servisnú organizáciu, aby vám danú skutočnosť zaznamenala do knihy ERP, pokiaľ už tento údaj nie je zaznamenaný.
 Fiškálna pamäť s jedinečným kódom
Od 1.júla 2014 musia byť ERP vybavené fiškálnou pamäťou, ktorá bude musieť byť označená jedinečným kódom, ktorý je vygenerovaný výrobcom ERP. Tento kód musí byť vytlačený na deštruktívnej samolepke, ktorá je v procese výroby nalepená na fiškálnu pamäť, pričom táto nálepka bude nalepená aj na vonkajšom kryte ERP spolu s výrobným štítkom ERP.
Pokiaľ bude podnikateľ pred 1. júlom 2014 používať ERP vybavenú fiškálnou pamäťou, ktorá nebude obsahovať hore uvedený údaj, môže ju používať aj naďalej až do momentu kedy nastane zákonný dôvod na jej výmenu (napríklad vyčerpaná kapacita, porucha, zmena údajov podnikateľa, zmena vlastníka ERP atď.)

Páska uchovávajúca údaje po dobu 5 rokov

Podnikateľ bude povinný na vytlačenie výstupov používať takú pásku, na ktorej sa údaje uchovajú po dobu 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Vystavenie vzoru pokladničného bloku

Od januára 2014 pribudne podnikateľom rovnako aj povinnosť vystaviť vzor pokladničného dokladu vytlačeného ich pokladnicou. Toto by malo umožniť  zákazníkom možnosť skontrolovania, či dostali správny doklad.
Na účely tzv. „bločkovej lotérie“ bude potrebné na tomto vzore zvýrazniť (napríklad podčiarknutím):
  • daňový kód elektronickej registračnej pokladnice
  • dátum a čas
  • celkovú sumu platenej ceny
  • ochranný znak
V prevádzke, kde sa nachádza viacero pokladníc toho istého druhu, bude postačovať jediný vzor umiestnený na vhodnom mieste.

Komunikačný kábel

Pre uľahčenie kontrol zavádza novela povinnosť mať na predajnom mieste komunikačný kábel na prepojenie počítača s ERP. Uvedená povinnosť sa nebude vzťahovať na ERP, ktoré sú k počítaču pripojené bezdrôtovou technológiou.
Posted in: Novinky.
Last Modified: december 3, 2013