Mzdy a personalistika

V rámci vedenia mzdovej a personálnej  agendy klientovi zabezpečíme :

  1. všetky personálne úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, vypracovanie pracovnej zmluvy a ostatných personálnych dokumentov, odhláška zo Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zamestnaní, potvrdenie pre účely dávok v nezamestnanosti, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, vedenie mzdových listov)
  2. samotný výpočet mzdy
  3. vypracovanie a odoslanie výkazov do Sociálnej poisťovne a príslušných zdravotných poisťovní
  4. vypracovanie a odoslanie mesačných výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
  5. príprava prevodných príkazov na výplatu miezd a odvodov z miezd
  6. vypracovanie a odoslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
  7. spracovanie pomocných evidencií – tvorba a výpočet sociálneho fondu (príspevky na stravné lístky), evidencia zrážok zo mzdy

Ďalej poskytujeme našim klientom :

  • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti pre zamestnancov, ktorí požiadajú o vykonanie ročného zúčtovania

Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej  agendy ponúkame v cene 8,- € za jedného zamestnanca v HPP,  v cene 5,- € za jedného študenta na dohodu o brigádnickej práci študenta.